| 


What.Happened.to.Monday.2017 [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [billyseaman]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 {\c&H80FFFF&\b1}Fixed & Synced by bozxphd. Enjoy The Flick{\b}.{\c} {\c&H80FFFF&\b1}Fixed & Synced by bozxphd. Enjoy The Flick{\b}.{\c}
      Updated: 6.Sep.2017 23:31 by geassking Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 {\i1}In the last 50 years,\Nwe've doubled our population,{\i} ใน 50 ปีที่ผ่านมานี้\Nประชากรโลกเพิ่มเป็นสองเท่า
      Updated: 9.Sep.2017 20:35 by FreeLancerYod Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 {\i1}tripled the amount\Nof food and water we use,{\i} {\i1}เราบริโภคอาหารและน้ำ\Nเพิ่มเป็นสามเท่า{\i}
      Updated: 9.Sep.2017 20:35 by FreeLancerYod Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เป็นสามเท่าของอาหารและน้ำที่เราใช้
      Updated: 6.Sep.2017 16:07 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 {\i1}and we have quadrupled\Nthe use of fossil fuels.{\i} {\i1}และเราใช้น้ำมัน\Nเพิ่มเป็นสี่เท่า{\i}
      Updated: 9.Sep.2017 20:36 by FreeLancerYod Ban   Rating:1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{\i1}and we have quadrupled\Nthe use of fossil fuels.{\i}
      Updated: 6.Sep.2017 23:31 by geassking Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 {\i1}Every four days, there's a million\Nmore people on the planet.{\i} ทุกๆสี่วัน มีผู้คนเพิ่มขึ้นกว่าล้านคนบนโลก
      Updated: 6.Sep.2017 16:23 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 {\i1}How is the world gonna cope\Nwith this explosion in population?{\i} แล้วโลกจะรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรขนาดนี้ได้อย่างไร ?
      Updated: 6.Sep.2017 16:23 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 {\i1}The UN predicts\Nthat, by the end of the decade,{\i} สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นทศวรรษนี้
      Updated: 6.Sep.2017 16:30 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 {\i1}we will have a population of ten billion.{\i} เราจะมีประชากรสิบพันล้านคน
      Updated: 6.Sep.2017 16:30 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 {\i1}I am a firm believer\Nthat climate change is real,{\i} ฉันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นจริง
      Updated: 6.Sep.2017 16:30 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 {\i1}that it is impacted by human behavior.{\i} มันเป็นผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์
      Updated: 6.Sep.2017 16:30 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 {\i1}The government has declared\Nmost of South America a disaster zone.{\i} รัฐบาลได้ประกาศว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้เป็นเขตภัยพิบัติ
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 {\i1}Extreme drought and massive dust storms{\i} ภัยแล้งและพายุฝุ่นขนาดใหญ่
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 {\i1}have shut down\Nthe Earth's entire agricultural system.{\i} ได้ปิดระบบการเกษตรทั้งหมดของโลก
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 {\i1}Too many people, not enough food.{\i} คนจำนวนมากเกินไป อาหารไม่เพียงพอ
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 {\i1}In an effort to combat the food shortage,{\i} ในความพยายามที่จะต่อต้านการขาดแคลนอาหาร
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 {\i1}the European Federation\Nhas placed the world's future{\i} สหพันธ์ยุโรปได้วางอนาคตของโลก
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 {\i1}in the hands of science.{\i} ไว้ในมือวิทยาศาสตร์
      Updated: 6.Sep.2017 16:37 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 {\i1}The development\Nof more resilient, high-yield,{\i} การพัฒนาการฟื้นคืนสภาพ
      Updated: 6.Sep.2017 16:43 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 {\i1}genetically modified crops\Nis being fast-tracked around the globe.{\i} พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ให้ผลผลิตสูง\Nกำลังถูกติดตามอย่างรวดเร็วทั่วโลก
      Updated: 6.Sep.2017 16:43 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 {\i1}Shelves once empty are now fully-stocked.{\i} ชั้นวางของที่เคยว่าง ตอนนี้ได้รับการจัดเต็มแล้ว
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 {\i1}But the tinkering with nature\Nhas created long-term consequences.{\i} แต่การปรับแต่งธรรมชาติ\Nได้สร้างผลกระทบในระยะยาว
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 {\i1}Across the world,\Nwe are witnessing a staggering spike{\i} ทั่วโลกกำลังเฝ้าดูการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 {\i1}in multiple births and genetic defects.{\i} ในการคลอดหลายครั้งและความบกพร่องทางพันธุกรรม
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 {\i1}The solution is now feeding the problem.{\i} วิธีแก้ไขปัญหากำลังทำให้เกิดปัญหา
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 {\i1}It is the biggest crisis in human history.{\i} มันเป็นวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 {\i1}Political activist\Nand renowned conservation biologist.{\i} นักการเมืองและนักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียง
      Updated: 6.Sep.2017 16:58 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 {\i1}Dr. Nicolette Cayman{\i} {\i1}ด็อกเตอร์ นิโคเลตต์ เคย์แมน{\i}
      Updated: 6.Sep.2017 23:31 by geassking Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 has prompted the Federation ได้กระตุ้นให้สหพันธรัฐจัดตั้งนโยบาย
      Updated: 6.Sep.2017 17:03 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 {\i1}to institute\Na "one child per family" policy{\i} "หนึ่งบุตรต่อครอบครัว"
      Updated: 6.Sep.2017 17:03 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 {\i1}called the "Child Allocation Act."{\i} เรียกว่า "กฎหมายการจัดสรรบุตร"
      Updated: 6.Sep.2017 17:03 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 We are one human family\Nsharing this Earth. เราเป็นหนึ่งครอบครัวที่อาศัยอยู่บนโลกนี้
      Updated: 6.Sep.2017 17:10 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 Today, together, we make history. วันนี้เราสร้างประวัติศาสตร์
      Updated: 6.Sep.2017 17:10 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 The Child Allocation Act\Nis the first vital step กฎหมายการจัดสรรเด็กเป็นก้าวแรกที่สำคัญ
      Updated: 6.Sep.2017 17:10 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 towards preserving our planet ต่อการรักษาโลกของเรา
      Updated: 6.Sep.2017 17:10 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 and making a better future\Nfor our children. และทำให้อนาคตของบุตรหลานของเราดีขึ้น
      Updated: 6.Sep.2017 17:10 by swellow Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 {\i1}New legislation has been swift.{\i} Translate:
37 {\i1}Check points have been\Nerected across the nation.{\i} Translate:
38 {\i1}All citizens are required to wear\Na Bureau-issued identity bracelet.{\i} Translate:
39 {\i1}And, from this day forth,\Nillegally conceived siblings{\i} Translate:
40 {\i1}will be remanded\Nto Bureau-enforced cryosleep.{\i} Translate:
41 Children are more than just children.\NThey are the future. Translate:
42 {\i1}With cryosleep, we'll make sure\Nyour child rests peacefully,{\i} Translate:
43 humanely, free from hunger,\Nsafe from harm, Translate:
44 {\i1}while we work to build\Na better, brighter future.{\i} Translate:
45 {\i1}Cryosleep.{\i} Translate:
46 Awake to a better world. Translate:
47 I know there's... Translate:
48 maybe a little resistance,\Nbut, with the "one child" policy... Translate:
49 it may give us some time. Translate:
50 I'm so sorry, Mr. Settman.\NWe did everything we could. Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next>>


:: Download Subtitles ::