| 


my dinner with andre [En]6.06% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [sho_whistle]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 {\i1}The life of a playwright is tough.{\i0}
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ชีวิตของนักเขียนบทมันยาก
      Updated: 25.Apr.2017 23:03 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 {\i1}It's not easy,\Nas some people seem to think.{\i0} มันไม่ง่ายเหมือนที่บางคนคิด
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 {\i1}You work hard writing plays,\Nand nobody puts them on.{\i0} คุณทำงานอย่างหนักแต่ไม่มีใครสนใจผลงานคุณ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 {\i1}You take up other lines of work\Nto try to make a living -{\i0} คุณต้องไปหาทำอย่างอื่น พยายามยังชีพ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 {\i1}I became an actor{\i0} - ผมหันมาเป็นนักแสดง
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 {\i1}and people don't hire you.{\i0} ที่ไม่มีใครมาจ้าง
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 {\i1}So you just spend your days\Ndoing the errands of your trade.{\i0} ดังนั้นคุณก็เรื่อยเปื่อยไปวันๆ ทำธุระพวกซื้อของ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 {\i1}Today I'd had to be up\Nby 7 in the morning...{\i0} วันนี้ผมตื่นตอนเจ็ดโมงเช้า
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 {\i1}to make some\Nimportant phone calls.{\i0} เพื่อรับสายโทรศัพท์ที่สำคัญ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 {\i1}Then I'd gone to the stationery store\Nto buy envelopes. Then to the Xerox shop.{\i0} จากนั้นก็ไปร้านเครื่องเขียน \N เพื่อซื้อซองจดหมาย จากนั้นก็ไปร้านซีรอกซ์
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 {\i1}There were dozens of things to do.{\i0} มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 {\i1}By 5:00 I'd finally made it\Nto the post office...{\i0} โดยห้าโมงผมต้องไปทำธุระที่ไปรษณีย์
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 {\i1}and mailed off\Nseveral copies of my plays...{\i0} ส่งสำเนาบทเขียนของผมหลายฉบับ
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 {\i1}meanwhile checking constantly\Nwith my answering service...{\i0} พร้อมๆกับรอรับการติดต่อมา
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 {\i1}to see if my agent\Nhad called with any acting work.{\i0} จากเอเยนต์ ว่าฉันได้งานแสดงบ้างหรือไม่
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 {\i1}In the morning, the mailbox\Nhad just been stuffed with bills.{\i0} ในตอนเช้ากล่องจดหมายที่เพิ่งถูกยัดด้วยบิลค่าใช้จ่าย
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 {\i1}What was I supposed to do?\NHow was I supposed to pay them?{\i0} ผมควรจะทำยังไง \N ผมจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย?
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 {\i1}After all, I was already doing my best.{\i0} หลังจากนั้น ผมได้พยายามอย่างที่สุดแล้ว
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 {\i1}I've lived in this city all my life.{\i0} ผมอาศัยอยู่ในเมืองนี้มาตลอดชีวิต
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 {\i1}I grew up on the Upper East Side...{\i0} ผมเติบโตขึ้นมาบนฝั่งตะวันออกตอนบน
      Updated: 10.Apr.2017 12:58 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 {\i1}and when I was 10 years old\NI was rich, I was an aristocrat...{\i0} ตอนผมอายุ 10 ขวบ \N ผมรวยมาก ผมเกิดมาในครอบครัวฐานะดี
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 {\i1}riding around in taxis,\Nsurrounded by comfort...{\i0} ตระเวนไปทั่วด้วยแท็กซี่ \N ล้อมรอบไปด้วยความสบาย
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 {\i1}and all I thought about\Nwas art and music.{\i0} และทั้งหมดที่ผมคิดตอนนั้นคือ \N ศิลปะและดนตรี
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 {\i1}Now I'm 36,\Nand all I think about is money.{\i0} ตอนนี้ผมอายุ 36 \N และทั้งหมดที่ผมคิดก็คือเงิน
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 {\i1}It was now 7:00...{\i0} ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้ว
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 {\i1}and I would have liked nothing better than\Nto go home and have my girlfriend Debby...{\i0} คงไม่มีอะไรที่ผมชอบไปกว่า \N การกลับบ้านไปหาแฟนผม เด็บบี้
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 {\i1}cook me a nice, delicious dinner.{\i0} ทำอาหารให้ผม มื้อค่ำแสนอร่อย
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 {\i1}But for the last several years\Nour financial circumstances...{\i0} แต่สำหรับหลายปีที่ผ่านมา \N สถานการณ์ทางการเงินของเรา...
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 {\i1}have forced Debby to work\Nthree nights a week as a waitress.{\i0} ได้บังคับให้เด็บบี้ต้องทำงาน \N สามคืนต่อสัปดาห์เป็นพนักงานเสิร์ฟ
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 {\i1}After all, somebody had to\Nbring in a little money.{\i0} หลังจากนั้น บางคนได้เสนอเงินเล็กๆน้อยๆให้
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 {\i1}So I was on my own.{\i0} แน่นอน ผมต้องการ
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 {\i1}But the worst thing of all was that I'd been\Ntrapped by an odd series of circumstances...{\i0} แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ผมถูก \ ข่มขู่โดยสถานการณ์แปลกๆ...
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 {\i1}into agreeing to have dinner with a man\NI'd been avoiding literally for years.{\i0} ในการตกลงกินอาหารค่ำกับชายคนหนึ่ง \N คนที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่เจอเป็นเวลาหลายปี
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 {\i1}His name was Andr Gregory.{\i0} ชื่อของเขาคือ อันเดร เกร็กกอรี่
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 {\i1}At one time he'd been\Na very close friend of mine...{\i0} มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนสนิทของผม
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 {\i1}as well as my most valued colleague\Nin the theater.{\i0} รวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่มีค่าที่สุดของผม \N ในโรงละคร
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 {\i1}In fact, he was the man\Nwho had first discovered me...{\i0} ความจริงเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ค้นพบผม....
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 {\i1}and put one of my plays\Non the professional stage.{\i0} และให้บทหนังของผมได้แสดงในเวทีระดับมืออาชีพ
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 {\i1}When I'd known Andr, he'd been at the\Nheight of his career as a theater director.{\i0} ตอนที่ผมรู้จักอันเดร เขาอยู่ ณ \N จุดสูงสุดในอาชีพคือการเป็นผู้อำนวยการโรงละคร
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 {\i1}The amazing work he did with his company,\Nthe Manhattan Project...{\i0} งานมหัศจรรย์ที่เขาทำกับบริษัทของเขา \N เดอะแมนฮัตตันโปรเจ็กค์
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 {\i1}had just stunned audiences\Nthroughout the world.{\i0} ที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึง
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 {\i1}But then something\Nhad happened to Andr.{\i0} แต่แล้วบางสิ่งบางอย่าง \N ก็เกิดขึ้นกับอันเดร
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 {\i1}He dropped out of the theater.\NHe sort of disappeared.{\i0} เขาหลุดออกจากโรงละคร \N เขาหายตัวไป
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 {\i1}For months at a time, his family seemed\Nonly to know that he was traveling...{\i0} หลายเดือนที่ผ่านมาครอบครัวของเขาดูเหมือน \N อย่างเดียวที่รู้คือเขาไปท่องเที่ยว
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 {\i1}in some odd place like Tibet...{\i0} ในสถานที่แปลก ๆ เช่นทิเบต
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 {\i1}which was really weird\Nbecause he loved his wife and children.{\i0} มันแปลกจริงๆ \N เพราะเขารักภรรยาและลูกๆ ของเขา
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 {\i1}He never used to like\Nto leave home at all.{\i0} เขาไม่เคยชอบที่จะออกจากบ้านเลย
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 {\i1}Or else you'd hear that someone had met him\Nat a party and he'd been telling people...{\i0} หรืออย่างอื่นที่คุณจะได้ยินว่ามีใครบางคนได้พบกับเขา \N ในงานปาร์ตี้และสิ่งที่เขาได้บอก
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 {\i1}that he talked with trees\Nor something like that.{\i0} ที่เขาพูดกับต้นไม้ \N หรือบางอย่างเช่นนั้น
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 {\i1}Obviously, something terrible\Nhad happened to Andr.{\i0} เห็นได้ชัดว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับอันเดร
      Updated: 10.Apr.2017 20:37 by sho_whistle Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next>>


:: Download Subtitles ::