| 


The.L.Word.S06E03 [En]93.59% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [Maetee]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
401 Better than I expected good. ก็ดีกว่าที่ฉันหวังไว้นะ
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
402 You're gonna sleep with her\Nagain tonight. แปลว่าเธอจะนอนกับนางอีกคืนนี้แน่
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
403 I will not. I swear. ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอ ฉันสาบานเลย
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
404 No. I mean, I can't swear, but, ไม่ ไม่ฉันหมายถึง ฉันไม่สาบานหรอก แต่
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
405 I'm not planning on it. ฉันไม่คิดไปล่วงหน้าหรอกนะ
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
406 At the end of the day,\NI really ในตอนท้ายของวัน\N ฉันมีความสุข
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
407 am happy that\Nshe's back in my life. จริงๆนะ \N ที่มีเขากลับเข้ามาในชีวิต
      Updated: 15.Feb.2016 21:52 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
408 Speaking of which,\NI've gotta get going. แต่ยังไงก็เถอะ \N ฉันต้องไปแล้ว
      Updated: 4.Jan.2017 21:16 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
409 I've got to find\Na liquor store. ต้องไปซื้อเบียร์ก่อน
      Updated: 4.Jan.2017 21:14 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
410 Phyllis, I need to talk to you\Nabout Jodi. ฟิลลิส ฉันอยากจะขอคุยเรื่องเกี่ยวกับโจดี้หน่อยสิ
      Updated: 15.Feb.2016 21:53 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
411 She is implacable.\NI have never met anybody so... เธอไม่คล้อยตามเลย \N ฉันไม่เคยเจอใครที่...
      Updated: 15.Feb.2016 21:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
412 Bette, come sit down. เบ็ท ใจเย็นๆก่อนนะ
      Updated: 15.Feb.2016 21:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
413 {\b1}I feel like we us,{\b} ฉันกำลังมีความคิดว่า เราควร
      Updated: 4.Jan.2017 21:20 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
414 to discuss this problem\Nwith all the parties involved. มาตกลงหารือกัน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      Updated: 4.Jan.2017 21:20 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
415 Jodi has given me\Nher side of the story. โจดี้กำลังเล่าเรื่องให้ฉันฟัง \N จากมุมของเธอ
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
416 So if there's anything\Nyou think I should know, แล้วถ้าตอนนี้เธอคิดว่า \N มีอะไรที่ฉันควรจะต้องรู้
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
417 now is the time. ก็เวลานี้แหละ
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
418 Jodi agreed to resign\Nseveral weeks ago, โจดี้ตกลงจะลาออกแล้ว \N เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
419 and และ
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
420 I simply asked her\Nto submit that resignation. ฉันก็ถามเธอตามธรรมเนียมว่า \N จะตกลงรับสัญญาเรื่องลาออกไหม
      Updated: 15.Feb.2016 22:02 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
421 The Justin Donovan\Ngun-to-the-head incident เดอะจัสติน โดโนแวน เหมือนการเอาปีนมาจ่อหัว
      Updated: 9.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
422 has completely evaporated. พอจบคนก็เลิกสนใจกันไปแล้ว
      Updated: 9.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
423 So there's no longer any reason\Nfor Jodi to resign. มันก็เลยไม่ใช่เหตุผล \N ที่จะยังทำให้โจดีย์อยากลาออก
      Updated: 9.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
424 The Justin Donovan controversy\Nis only educative เดอะจัสติน โดโนแวน ไม่ใช่ปัญหาข้อขัดแย้ง \N เป็นเรื่องการสอนเท่านั้น
      Updated: 9.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
425 of a larger problem. ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่
      Updated: 9.Jan.2017 23:08 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
426 Jodi isn't interested in any authority\Nother than her own โจดีย์ไม่ให้ความเคารพต่อผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า
      Updated: 9.Jan.2017 23:11 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
427 and as my subordinate,\Nshe has repeatedly demonstrated ซึ่งก็คือฉันเอง \N และเธอก็แสดงออกซ้ำหลายครั้ง
      Updated: 9.Jan.2017 23:11 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
428 that she is determined\Nto make it as เธอคงจะคิดดีแล้วที่ทำแบบนั้นลงไป
      Updated: 9.Jan.2017 23:11 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
429 uncomfortable as possible for me\Nto do my job. มันเลยทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด \N ที่จะทำหน้าที่ของฉัน
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
430 So, you threaten\Nto fire your ex-girlfriend เธอก็เลยบังคับไล่แฟนเก่าของตัวเองออกไป
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
431 because having her around\Nmakes you uncomfortable? เพราะว่าการมีเธออยู่ \N ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดงั้นรึ
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
432 No, that's not what I said.\NIt's a question of authority, Phyllis. ไม่ นั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดถึง \N มันคือคำถามจากผู้บังคับบัญชาต่างหาก
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
433 I'm really shocked, Bette. ฉันตกใจมากนะ เบ็ทตี้
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
434 I would never have imagined\Nthat you of all people ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
435 would allow this... ที่ปล่อยให้
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
436 this dyke drama to interfere\Nwith you doing your job. เอาเรื่องดราม่าเลสเบี้ยนมาปน \N กับการทำงานของเธอนะ
      Updated: 15.Feb.2016 22:54 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
437 - This is not dyke drama, Phyllis!\N- When you entered นี่ไม่ใช่ดราม่าเลสเบี้ยนนะ , ฟิลลิส \N - ก็เมื่อเธอตัดสินใจ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
438 into a sexual relationship\Nwith a subordinate, มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
439 as you referred to her, หรืออีกนัยนึงก็คือโจดีย์
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
440 you relinquished\Nyour right to fire her. แล้วเมื่อเธออยากเลิกกับเขา \N เธอก็ไล่เขาออกงั้นหรอ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
441 Because that's what's called\Nsexual harassment. นั้นเขาเรียกว่าพาลนะ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
442 Are you threatening to sue me\Nfor sexual harassment?! นี่เธอเอาเรื่องฉันมาฟ้องหรอ \N หาว่าฉันพาลเนี้ยนะ?
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
443 That thought\Nnever occurred to me. ก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันหนิ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
444 I'm not really interested\Nin lawsuits. ฉันไม่ได้อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องหรอกนะ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
445 This is not coming from Jodi,\NBette. เรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากโจดีย์หรอกนะเบ็ท
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
446 It's coming from me. มันมาจากฉันเอง
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
447 The last thing\Nthis university needs สิ่งสุดท้ายที่มหาลัยนี้ต้องการ
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
448 is a sexual harassment law suit\Nbetween two lesbians. ก็คือการเลิกกันแล้วทะเลาะกัน \N ของเลสเบี้ยน 2 คน
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
449 She just said\Nshe's not going to sue me. ก็เธอเพิ่งจะบอกเอง ว่าเธอไม่ได้จะมีเรื่องกับฉัน
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
450 I don't care what Jodi says. ฉันไม่สนใจหรอกนะว่าโจดีย์จะบอกว่าอะไร
      Updated: 9.Jan.2017 23:26 by Maetee Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    <<Prev| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Next>>


:: Download Subtitles ::