| 


Zeni Geba ep06 [En]100% Complete

ผู้อัพโหลดซับภาษาอังกฤษ [wodkaz]

Please note:Select Checkbox and press the button 'Submit' at the bottom of this page for increase rating and translate subtitles.
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>
No. English Subtitle Thai Subtitle
1 We currently employ 780 part-time workers. ตอนนี้เราจ้างพนักงาน พารท์ไทม์ 780 คน
      Updated: 28.Feb.2009 18:25 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
2 I would like... ผมอยากจะ...
      Updated: 28.Feb.2009 18:25 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
3 to sign all these people on as full-time employees. เซ็นสัญญาให้พวกเขาเป็นพนักงานประจำ
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
4 About working out the budget... ช่วยจัดการเรื่องงบประมาณ...
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
5 Assuming they themselves want to, I would like to open\N a door for the children to be employees at my company. ถ้าพวกเขาต้องการ ผมอยากเปิด\\ประตูให้เด็กๆเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทของผม
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
6 I would like to establish a training program \Nthey can take while attending school. ผมอยากจัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรม \\Nที่พวกเขาสามารถร่วมได้ในขณะเรียนหนังสือ
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
7 {\pos(325,69)}A Manager of Love - Gamagori Futaro\NSupport to Fatherless Family Institutions {\pos(325,69)}ผู้จัดการความรัก-กามาโกริ ฟุทาโร่ \Nสนับสนุนสถาบันครอบครัวที่ไร้พ่อ
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
8 My aim to secure the talent of the future. เป้าหมายของผมเพื่อรักษาพรสวรรค์ในอนาคต
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
9 People are the happiest when\N they have a place they can work. คนจะมีความสุขมากที่สุด ก็ต่อเมื่อพวกเขามีสถานที่ที่เขาทำงานไ้ด้
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
10 I know that joy the best. ผมรู้ว่าความสนุกนั่นเป็นสิ่งดีที่สุด
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
11 The new president sure is interesting. ประธานคนใหม่เป็นคนน่าสนใจมาก
      Updated: 28.Feb.2009 20:27 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
12 {\3c&H000000&\pos(320,97)}From dispatchers to company employees. A Splendid Change of Job Positions. \N {\fs26}Gamagori Futaro {\3c&H000000&\pos(320,97)}จากพนักงานรายวันเป็นพนักงานบริษัท การเปลี่ยนตำแหน่งงานพิเศษ\N{\fs26}กามาโกริ ฟุทาโร่
      Updated: 28.Feb.2009 20:44 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
13 He's had a lot more hardships than the rich president did. เขาผ่านความลำบากมามากกว่าประธานที่มาจากคนรวย
      Updated: 28.Feb.2009 20:50 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
14 {\3c&H000000&\pos(334,72)}The happiness of having a place you can work.\NI understand because I had to work my way up. {\3c&H000000&\pos(334,72)}ความสุขที่มีสถานที่ที่คุณสามารถทำงานได้ \Nฉันเข้าใจเพราะว่าฉันต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน
      Updated: 28.Feb.2009 20:50 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
15 {\3c&H000000&\pos(320,97)}From dispatchers to company employees. A Splendid Change of Job Positions. \N {\fs26}Gamagori Futaro {\3c&H000000&\pos(320,97)}จากพนักงานรายวันเป็นพนักงานบริษัท การเปลี่ยนตำแหน่งงานพิเศษ\N{\fs26}กามาโกริ ฟุทาโร่
      Updated: 28.Feb.2009 20:44 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
16 That'll make you motivated. นั่นจะทำให้คุณมีความกระตือรือล้น
      Updated: 28.Feb.2009 20:44 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
17 At the same time, I also consider the shouldering the burden\N of the health-care system this company's repayment to society. ในขณะเดียวกัน ผมยังพิจารณาเรื่องปรับภาระ\\Nทางด้านระบบสุขภาพของบริษัทเพื่อตอบแทนให้กับสังคม
      Updated: 28.Feb.2009 20:31 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
18 I would like to donate 500 million yen\N for ten special nursing home. ผมอยากบริจาคเงิน 500 ล้านเยน \Nเพื่อสถานพยาบาลเฉพาะทาง 10 แห่ง
      Updated: 28.Feb.2009 20:31 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
19 What a bunch of idiots. มีแต่พวกโง่เง่า
      Updated: 28.Feb.2009 21:34 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
20 It's obviously to gain money. เงินจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
      Updated: 28.Feb.2009 20:52 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
21 It's so the worker ants will work to make me richer. เพราะมดงานพวกนั้นจะทำงานเพื่อทำให้ผมรวยขึ้นๆ
      Updated: 28.Feb.2009 20:52 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
22 They'll worker harder as long as \NI throw them a sweet every now and then. พวกเขาจะทำงานหนักขึ้นตลอดเวลา \Nถ้าผมโยนขนมหวานให้จากนี้และต่อไป
      Updated: 28.Feb.2009 20:52 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
23 Work, ants... ทำงานเหมือนมด....
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
24 Build up my money. สร้างเงินให้ผม
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
25 It's a mountain of money! เป็นภูเขาเงิน!!
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
26 It's impossible to count all this. ไม่มีปัญญาจะนับมัน
      Updated: 28.Feb.2009 21:34 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
27 Yes. ครับ
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
28 Please send him in. เชิญเขาเข้ามาได้
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
29 The young president sure is busy. ประธานหนุ่มของเรางานยุ่งมาก
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
30 I think it's really difficult. ฉันคิดว่ามันค่อนข้างยาก
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
31 He gets home late every day. เขากลับบ้านดึกทุกวัน
      Updated: 28.Feb.2009 20:39 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
32 But I wonder if he's fit to be a company president? แต่ฉันสงสัยว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นประธานบริษัทเหรอ?
      Updated: 28.Feb.2009 20:53 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
33 According to a member of the board, he's good at grasping \Nthe employees' feelings and has a sense for business! ตามความเห็นคณะบริหารงาน เขาเป็นคนเก่งในการจับ \Nความรู้สึกของพนักงานและยังมีไหวพริบทางธุรกิจด้วย!
      Updated: 28.Feb.2009 20:57 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
34 Wow, does he now? ว้าวว ตอนนี้ เขาเป็นอย่างไรบ้าง?
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
35 May I have a little of this? ขออันนี้ผมบ้างได้มั้ย?
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
36 Yes. ได้คะ
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
37 It's delicious in black tea. กินกับชาดำอร่อยนะ
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
38 Would you like some too? คุณอยากทานมั้ย?
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
39 No, I'm fine. ไม่เป็นไรคะ
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
40 Oh, okay. โ้อ้ ก็ได้
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
41 Well then, thank you. งั้น ขอบคุณนะ
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
42 Delicious. อร่อย
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
43 Poor thing. น่าสงสาร
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
44 Has your sister been like that this entire time? พี่สาวคุณเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยหรือ?
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
45 She hasn't talked at all? เธอไม่พูดอะไรเลยเหรอ?
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
46 Yes. คะ
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
47 Oh my, oh my... โ้อ้ ช่าง โอ้ ช่าง...
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โอ้ ช่าง โอ้ ช่าง...
      Updated: 28.Feb.2009 21:34 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
48 It must of been a huge shock. มันคงรู้สึกตกใจมาก
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
49 I'm not surprised. ฉันไม่แปลกใจเลย
      Updated: 28.Feb.2009 21:10 by naan Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
50 Considering the way it happened, \Nyour father's death must have been unexpected. จากสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อของเธอตายอย่างกระทันหัน
      Updated: 28.Feb.2009 21:34 by wodkaz Ban   Rating:0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Translate:
Show per page |  Select All    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next>>


:: Download Subtitles ::